Práva klientů dle GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Černohorský a partneři s.r.o., IČO: 180 47 173 a Mgr. Jarmila Túryová, advokátka, IČO: 046 63 934, oba shodně se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město,  jakožto společní správci osobních údajů (dále společně jen „Společní správci“ nebo také jen „my“) ve smyslu čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), Vás tímto informují, že v rámci poskytování právního poradenství v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. a) a písm. b) Nařízení zpracovávají následující osobní údaje klientů, a to včetně klientů potenciálních (dále jen „klient“ nebo také jen „klienti“):

 • jméno a příjmení/název společnosti,

 • rodné číslo/IČO,

 • adresa bydliště/sídlo společnosti,

 • emailovou adresu,

 • telefonní číslo,

 • IP adresu a další údaje nezbytně nutné při plnění zákonných povinností Společných správců.

Dále zpracováváme rovněž komunikaci mezi klientem a námi, stejně jako další informace a podklady nám poskytnuté klientem za účelem poskytování právních služeb, včetně osobních údajů v těchto obsažených. V odůvodněných případech uchováváme v nezbytném rozsahu rovněž informace o zdravotním stavu klienta. 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. s Nařízením, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, jakožto i za účelem splnění povinností nám z těchto právních předpisů vyplývajících.

Osobní údaje zpracováváme manuálně a automatizovaně v listinné podobě i v elektronické podobě a uchováváme je po celou dobu poskytování právních služeb, případně po dobu nezbytně nutnou pro případné řešení sporů a vymožení našich práv, jakožto Společných správců, vždy však po dobu stanovenou výše zmíněnými relevantními právními předpisy.

Na vyžádání, nebo pokud to bude nezbytné z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudeme předávat do třetích zemí.

Coby subjekt zpracování osobních údajů, mají naši klienti vůči nám, jakožto Společným správcům, v souladu s čl.  7. odst. 3. Nařízení a s čl. 15 až 20 Nařízení zejm. následující práva:

 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům,

 • právo na opravu nepřesných údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů, které se klienta týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody zpracování těchto údajů,

 • právo na omezení zpracování osobních údajů,

 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů,

 • právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo vyžádat si od nás osobní údaje, které se klienta týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz),

 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím emailové adresy Společných správců kancelar@akct.cz , případně poštou na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

 

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 akct.cz. Všechna práva vyhrazena.