Informace o poskytovaných právních službách

Vážení klienti, rádi bychom vám poskytli pár základních informacích týkajících se vzájemné spolupráce a uplatnění vašich práv:

Pravidla poskytování právních služeb a podmínky ukončení smlouvy o poskytování právních služeb se řídí zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jako advokáti jsme povinni odmítnout poskytnutí právních služeb, jestliže:

  • jsme v téže věci nebo ve věci související již poskytli právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu s vašimi zájmy,

  • by informace, kterou máme o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla vás, tedy osobu žádající o poskytnutí právních služeb, neoprávněně zvýhodnit,

  • jsme se zúčastnili projednání věci, případně se tohoto projednávání zúčastnila osoba nám blízká, přičemž účastí na projednání věci není např. poskytování právních služeb advokátem nebo

  • vaše zájmy jsou v rozporu s našimi zájmy nebo zájmy osoby nám blízké.

 

Jako advokáti jsem oprávněni smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět:

  • dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi námi a vámi jako klientem,

  • neposkytnete-li nám jako klienti potřebnou součinnost,

  • pokud i po našem poučení, že vaše pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, budete trvat na tom, abychom jako advokáti postupovali podle těchto pokynů nebo

  • pokud nesložíte přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv vás o to požádáme.

 

Jako klienti jste oprávněni smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu. Taková výpověď je účinná jejím doručením.

Nedohodneme-li se s vámi jako klientem jinak, nebo neučiníte-li jiné opatření, jsme povinni po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, abyste neutrpěli újmu na svých právech nebo oprávněných zájmech. Tyto neodkladné úkony nejsme povinni učinit v případě, že nám sdělíte, že na jejich splnění netrváte.

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi námi jako advokáty a klientem spotřebitelem, ze smluv o poskytování právních služeb, je Česká advokátní komora, která byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, a to na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 akct.cz. Všechna práva vyhrazena.